Autisme · Barn · Foreldre · Klage · Kommunen

Det nytter å klage! (En guide i klagejungelen)

Jeg vil bare skryte litt av suksessen med å klage. Så langt i prosessen har vi klaget på 2 avslag i sammenheng med skole/opplæring. Dette er jo det ALLER viktigste emnet hos oss.

De fleste har sikkert fått med seg vår siste seier:

Som man kan se her fikk vi tilslag på klagen og ikke fikk bare vår sønn en ekstra plass, men også ett barn til!

Men vi har også tidligere klaget på tullas opplæring. Også her fikk vi tilslag på klagen og ikke bare fikk datteren vår TIOBA, men også 2 andre barn fikk tilbud om TIOBA takket være den klagen!

Jeg har fått litt spørsmål om hvordan man bør skrive klage. Vi er heldige. Pappa er lærer i norsk på videregående, og har en mastergrad. Så man kan trygt si at han er god til å formulere seg akademisk. Jeg er ikke helt tapt bak en vogn når det gjelder det skrevne ord selv, men her er det altså mannen som ruler!

Så jeg tenkte jeg skulle skrive en liten «guide til klagenes galakse» for dere, så kan de som trenger noen tips få litt mer håndgripelige svar:

Vi starter klagen med dette:

«Denne klagen sendes som motsvar på utsent avslag datert 18.01.16, mottatt per post tirsdag 26.01.16.»

Dette er en sikring at de som mottar klagen vet når VI har fått den. Det er visse tidsfrister på å kunne klage på ett vedtak (3 uker), og dette er bare for å sikre at vi er innenfor fristen.

«I avslaget referert til i denne klagen legges det til grunn to punkter som avgjørende for valget om å avslå søknad om tildelt skoleplass ved Lilleborge. Vedtaket hjemles i Opplæringslovens §8-1 formulering om elevens rett til å gå ved nærmeste skole. Vi mener at paragrafens del to; «etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til» bør legges til grunn for vurderingen da det er særlige forhold som vil ha uforholdsmessig stor innvirkning på elevens psykososiale og pedagogiske utbytte.»

Her går vi litt løs på ordlegging i opplæringsloven. Det er viktig å lese teksten nøye når du får ett avslag. Her kan det ligge en liten gullklump som man kan bruke i klagen. Og du kan ikke skrive en for lang klage! Ta med ALT som kan hjelpe deg!.

«I kommunens/skolens eget avslag spesifiseres det at det foreligger fire kriterier som vurderes i en gitt søknad.  Av disse fire er det eneste kriteriet som ikke oppfylles ihht. avslaget det som omhandler skolens kapasitet. Vi mener å kunne påvise at det er nok tungtveiende argumenter innenfor de andre kriteriene til at kapasitetsspørsmålet bør sees som sekundært. Vi stiller videre spørsmål ved hvorvidt det i denne sammenhengen er riktig å benytte manglende kapasitet som et kriterie da kommunen plikter å levere et adekvat tilbud til alle elever.»

Igjen så er det referert til kommunens egne ord. Argumentet vårt er her, litt lettere forklart, at man ikke burde kunne bruke kapasiteten som kriterie hvis barnet har overveldende BEHOV for plassering ved en annen skole. Tross alt søker man ikke inn barnet sitt på spesialavdeling hvis vi mener det vanlige tilbudet er «adekvat». Også ser vi jo at vår sønn ikke ble avvist pga. noen andre årsaker. Med andre ord så fyller han alle andre kriterier, noe kommunen innrømmer i avslaget.

Opplæringslovens § 5-1 konstaterer at  «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven.»  

Finn de deler av lovverket som støtter opp under din sak. Lovdata.no har alt liggende ute. Du trenger ikke boka lenger.

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside spesifiseres det videre at spesialundervisning skal gis etter likeverdighetsprinsippet. Dette utdypes som følgende: «Spesialundervisningen er likeverdig når en elev med spesielle opplæringsbehov får de samme mulighetene for å nå målene som andre elever har for å realisere sine mål innenfor det ordinære tilbudet.».

Kikk på andre sider som kan være aktuelle. Kanskje du finner enda mer som støtter deg og det du prøver å argumentere for. Presenter det med teksten som mannen har gjort her, og pass på at du har brukt godkjente sider. Hvis du er usikker, dropp det. Let heller ett annet sted, det kan godt hende du finner akkurat det samme på enten regjeringens sider eller kommunens egne sider.

Med utgangspunkt i denne paragrafen og spesifiseringen, samt anbefaling og dokumentasjon fra PPT Porsgrunn og Senter for Autismespekterforstyrrelser ved Sykehuset Telemark(heretter SAF), vil vi argumentere følgende om … sitt behov for tildeling av plass ved spesialavdeling:

Snakk med de rundt deg. Vi sendte klagen rundt i systemet for å få veiledning. Hva burde vi ha med? Er det nok av alt? Hva trenger barnet fysisk/psyksisk osv. Saksbehandlere har sjeldent ett problem med å lese gjennom og gi tips. Ikke misforstå, det er DU som må skrive den. Men all input du får er god. Og som du ser her har mannen min passet på å vise at vi har vært i kontakt med alle og at vi er enige om at dette er det riktige valget. De fleste autismeteam er også villige til å skrive anbefalinger eller bekreftelser på de vanskene barnet har. Dette kan være nyttig å sende med som vedlegg!

Deretter fulgte 6 punkter som var individuelle for vår sønns sak. Noen gode spørsmål å stille seg er:

Hva slags tilpasning trenger barnet? Hvor godt er språket? Hvordan må opplæring foregå for at barnet skal lære noe? Trenger de som driver opplæringen spesiell «utdanning» og forståelse? I hvor stor grad må barnet skjermes? Kan egentlig nærskolen tilby både sted og mannskap til å tilby denne skjermingen? Utagerer barnet? Er det mennesker med inngående forståelse for dette ved nærskolen? Kan lærene undervisningsmetodikk som trengs for ditt barn? Er det noen fare for regresjon i utvikling hvis barnet blir satt i en situasjon han/hun er ute av stand til å håndtere? Hvor rigid må hverdagen være lagt opp? Kan SFO bli ett problem? Skolevei? Vil det egentlig koste kommunen mer penger eller mindre å ta barnet inn på spesialavdelingen?

I Utdanningsdirektoratets utgreiing om spesialundervisning deles Opplæringslovens § 5-1 inn i to steg. Første steg er å vurdere i hvilken grad eller om en elev får tilfredsstillende utbytte av det ordinære utdanningstilbudet. Her finner vi at både kommune, skole og foreldre, samt PPT og SAF er enige om at det ikke er tilfelle for … Steg to er så å avgjøre hvilket utdanningstilbud som kan regnes som tilstrekkelig og likeverdig, for å gi eleven en fullverdig skolehverdag med progresjon og utvikling innenfor egne målsetninger og rammer. Her vil vi legge denne klagen til grunn som dokumentasjon på at det ikke er tilgjengelig ved nærskolen.    

Pass på å minne dem på på så mange som mulig måter, at de har selv skrevet (eller regjering) at barnet ditt har ett annet behov. Avslutt med å oppfordre til å innhente informasjon der det er saksbehandlere inne. Hos oss var det PPT og Seksjon for autisme.

Så er det ikke sikkert dette er aktuelt for DITT barn. Da må du argumentere på egne premisser. Og ikke vær redd for å ringe dem. Spør hvor saken ligger hvis det tar tid. Hvis de synes du maser (noe de nesten aldri synes), så synd for dem. Det er barnet ditt det er snakk om. Stol på meg, uansett hvor irriterende de synes du er, så går det ikke ut over barnet ditt! Det er de for gode for. Og hvis ikke de er det, så har du en ny klage å skrive!!

LYKKE TIL!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *